تبلیغات
نگین 84 - مطالب خرداد 1391
نگین 84
عادت كنیم عادت نكنیم!!!
چهارشنبه 24 خرداد 1391

هــــــــــــــــــــــــــــــــی

چهارشنبه 24 خرداد 1391

نوع مطلب :
نویسنده :نگین

کاش یک معلم بوב

بـــــ ﮧ برخی از پسر ها آموزش میـבاב کــــ ﮧ

جواب جمله " פֿیلی בلم گرفته " این نیست کــــ ﮧ
بیا פֿونــــ ﮧ ما ،حالت פֿوب میشــــ ﮧ

اگـــر زنـבگـــــے عــבآلت בاشتَ مرב همَ بکارَت בاشَت